Miglior Resident DJ 2022
solologoDMArist

–  MIGLIOR RESIDENT DJ 2022   –

PIETRO GIACOBBI
Piper Club (RM)

Ritira il premio: Pietro Giacobbi